Skogsmästarskolans Studentkår
Stadgar

Stadgar

§ Namn

Studentkårens namn är Skogsmästarskolans studentkår (SMS), som nedan benämns kåren.

§ Ändamål

Kårens skall bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid SLU och Skogsmästarskolan. Kåren skall främja sammanhållningen och kamratskapet mellan de studerande och verka för ett gott samarbete mellan personal och studerande. Kåren skall även handha de studerandes övriga gemensamma intressen under studietiden.

§ Säte

Kåren har sitt säte i Skinnskatteberg, Skinnskattebergs kommun.

§ Verksamhetsområde

SLU, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är kårens verksamhetsområde.

§ Medlemskap

Alla studenter som är antagna till och bedriver högskolestudier vid SLU, Skogsmästarskolan har rätt att bli medlem. Skogsmästarskolans Studentkår är en del av SLUSS, SLU:s Samlade studentkårer.

Aktiv medlem av studentkåren är den som studerar vid Skogsmästarskolans skogsmästarprogram samt betalt medlemsavgift och deposition. Endast aktiv medlem har rätt att delta i besluten om kårens angelägenheter vid kårmöten. Varje aktiv medlem äger rätt att utnyttja kårens förmåner.

Efter ansökan kan annan antas som stödmedlem. Stödmedlem betalar kåravgift men inte deposition.

Till hedersledamot må annan person, som på ett framträdande sätt främjar kårens syften, utses. Vid val av hedersledamot erfordras samstämmigt beslut av tre fjärdedelar av kårens medlemmar. Hedersledamot betalar inte kåravgift eller deposition.

§ Inträde och utträde

Inträde sker när medlemsavgift och depositionsavgift är betald. Medlem äger efter meddelande till styrelsen rätt till omedelbart utträde ur kåren. Betald medlemsavgift återbetalas inte.

§ Uteslutning

Medlem som bryter mot kårens stadgar eller inte betalar sin medlemsavgift kan komma att uteslutas ur kåren.

§ Kårmöte

Kårmötet är kårens högsta beslutande organ. Ordinarie kårmöten benämns årsmöte och halvårsmöte.

Varje utskott utser inom sig en funktionär som skall närvara vid kårmöten. Dessutom utses en suppleant till denne (också funktionär), suppleanterna är inte personliga. Om funktionär inte har möjlighet att närvara vid kårmöte ska en suppleant kontaktas av ordinarie funktionär.

Halvårsmötet utser styrelseledamöter, samt väljer funktionärer i utskotten på förslag av valberedningen.

Årsmötet fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet samt väljer ny styrelse.

Beslut vid kårmöten fattas med enkel majoritet om inte annat är stadgat.

§ Styrelsen

Kårens löpande angelägenheter handhas av en styrelse samt av funktionärer samlade i utskott.
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vicesekreterare, kassör, vice kassör, två representanter i program- och utbildningsnämndoch två representanter i studiesociala rådet, vilka tillika är skyddsombud.

Ordförande, sekreterare och kassör återgår till att inneha styrelsens viceposter efter årsmötet fram till vårterminens slut om inte årsmötet beslutar annat.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Utskottens antal och uppgifter bestäms av studentkåren.

För att granska styrelsens och funktionärernas räkenskaper utses två varav minst en skall vara oberoende av skogsmästarskolans verksamhet revisorer jämte en suppleant. Val av revisorer sker vid ett kårmöte. I övrigt väljer kåren de funktionärer som behövs för att lösa kårens uppgifter.

§ Kåravgift

Kåravgiften fastställs vid årsmötet. Kåravgift faktureras medlemmarna terminsvis.

§ Årsmöte

Årsmötet skall äga rum senast den 28:e februari och halvårsmötet senast den 30:e september.
Ordförande skall ge ut kallelsen till dessa möten senast två veckor innan mötesdagen.
Senast en vecka innan årsmötets genomförande, skall revision samt alla andra handlingar som revisorerna önskar ta del av, finnas tillgängliga.
Val av styrelse och funktionärer vid årsmöte och halvårsmöte skall utan dröjsmål meddelas Skogsmästarskolans Prefekt och SLUSS.

§ Firmatecknare

Kårens ordförande och kassör skall efter årsmötet tillsammans och var och en för sig teckna firma för kåren.

§ Bokslut

Bokslut i kårens räkenskaper presenteras i samband med årsmötet. Vid halvårsmötet redovisas kårens ekonomiska situation. Räkenskapsåret är från 2012-01-01 lika med kalenderår.

§ Deposition

Aktiva studenter skall betala en deposition vid kursstart. Depositionen som erläggs vid kursstart skall användas som buffert.  Depositionen kan användas för kvittning mot eventuella skulder till kåren vid studiernas avslutande. Årsmötet fastställer depositionsbeloppet.

§ Medlemmarnas ansvar för kårens ekonomi

Intentionen är att alla kårmedlemmar skall arbeta för studentkårens goda ekonomi och allas trevnad. Inför varje större arrangemang t.ex. jaktfest, vårfest och julfest skall budget framställas av arrangerande utskott och godkännas av kassör innan inköp till arrangemanget påbörjas.

§ Valberedning

Förstaårsstuderande vid skogsmästarprogrammet utser inom sig en valberedning som överlämnar namnförslag till styrelsen. Val av nya funktionärer och styrelseledamöter sker vid halvårsmöte.

§ Styrelsens sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelsen av ordföranden då denna finner det erforderligt, eller då 10 kårmedlemmar påkallar det. Kallelsen skall utfärdas senast tre dagar innan sammanträdesdag.

§ Ärenden

Ärenden som berör kåren, förberedes och behandlas av styrelsen, som har att fatta beslut. Ett förslag som väcks av kårmedlem, kan omedelbart behandlas om majoriteten i styrelsen är för detta.

Ärende som påkallar skyndsamt avgörande och ej är av större betydelse, må handläggas av ordförande. Omröstning sker öppet om ej annat begärs, och där ej annat i dessa stadgar föreskrivs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ Protokoll

Justerat protokoll från kårmöte och styrelsemöte skall senast två veckor efter mötet anslås på kårens anslagstavla. För justering och eventuell rösträkning väljs en justerare jämte ordföranden. Justerat protokoll ska senast tre veckor efter mötet anslås på kårens hemsida.

§ Stadgeändringar

För ändring i eller tillägg i dessa stadgar krävs beslut vid två stycken på varandra följande kårmöten, varav ett skall vara halvårsmöte eller årsmöte. Vid sådant beslut skall minst tre fjärdedelar av de röstande vara för ändrings- eller tilläggsförslaget.

Stadgeändringar som strider mot Högskolelagen (1992:1434) kan enligt Studentkårsförordningen (2009:769) innebära att SLU återkallar beslut om kårens ställning som studentkår. Stadgeändringar som berör bestämmelserna i SLUSS är giltiga först sedan de fastslagits på SLUSS årsmöte.

§ Överklagande

Kårmötets beslut kan överklagas till extrainsatt kårmöteom det begärs av minst en tredjedel av kårens medlemmar inom tre veckor från den dag beslut tillkännages.

§ Kårens upphörande

Beslut om kårens upphörande tas vid ett årsmöte. Vid ett eventuellt upphörande ska beslut fattas om hur kårens tillgångar skall fördelas. I första hand skall tillgångarna främja framtida liknande verksamhet inom skoglig utbildning.

§ Skogsmästarvästen

Skogsmästarvästen skall ha oförändrat snitt till dess kårmötet beslutar annat. Beslut om ändring av snitt fattas på samma sätt som stadgeändring.