§1. Namn

Studentkårens namn är Skogsmästarskolans studentkår (SMS), som nedan benämns kåren.

§2. Ändamål

Kåren skall:

 • Bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid SLU Skogsmästarskolan.
 • Främja sammanhållningen och kamratskapet mellan medlemmarna och verka för ett gott samarbete mellan personal och medlemmar.
 • Handha medlemmarnas övriga gemensamma intressen under studietiden.
 • Vara en del av SLUSS, SLU:s Samlade studentkårer.

§3. Säte

Kåren har sitt säte i Skinnskatteberg, Skinnskattebergs kommun.

4.§ Verksamhetsområde

SLU, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är kårens verksamhetsområde.

§5. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande kårmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§6. Medlemskap

Alla studenter som är antagna till och bedriver högskolestudier vid SLU Skogsmästarskolan har rätt att bli medlem.
Aktiv medlem av studentkåren är den som studerar vid Skogsmästarskolans skogsmästarprogram samt betalt medlemsavgift och deposition enligt §8. Endast aktiv medlem har rösträtt vid kårmöten. Varje aktiv medlem äger rätt att utnyttja kårens aktiviteter och brukanderätter.

Efter ansökan kan annan antas som stödmedlem. Stödmedlem betalar kåravgift, men inte deposition. Berättigade till inträde i kåren som stödmedlemmar är studenter utexaminerade med skogsmästarexamen, samt personer med anknytning till kårens medlemmar till exempel partner, förälder eller syskon.
Till hedersledamot må annan person, som på ett framträdande sätt främjar kårens syften, utses. Vid val av hedersledamot erfordras samstämmigt beslut av 3/4 av kårens medlemmar. Hedersledamot betalar inte kåravgift eller deposition.

§7. Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet. Medlemsavgift faktureras medlemmarna terminsvis.

§8. Deposition

Aktiva medlemmar skall betala en deposition. Depositionen erläggs vid första fakturan från kåren. Depositionen återbetalas när medlemmen avslutat sina studier vid SLU Skogsmästarskolan eller väljer att avsluta sitt medlemskap i kåren, förutsatt att medlemmen ej har innestående skulder till kåren. Årsmötet fastställer depositionsbeloppet.

§9. Inträde och utträde

Inträde sker när medlemsavgift och depositionsavgift är betald. Medlem äger efter meddelande till styrelsen rätt till omedelbart utträde ur kåren. Betald medlemsavgift återbetalas inte.

§10. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur kåren av annan anledning än att denne har försummat att betala av kåren beslutade avgifter, motarbetat kårens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat kårens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall senast inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Utredning och beslut om uteslutning behandlas av styrelsen, giltigt beslut måste tas med 3/4 majoritet. Berörd medlem får ej medverka i beslutsfattandet. Uteslutning gäller pågående termin.

§11. Valbarhet

Valbara till styrelsen, valberedningen och funktionärsposter är röstberättigade medlemmar i kåren.

§12 Styrelsen

Styrelsen förvaltar kårens löpande angelägenheter enligt stadgarna och kårmötets beslut. Styrelsen består av ordförande samt 10 ordinarie ledamöter som sitter vår- samt hösttermin, ledamöterna väljs för en tid om ett år och väljs på årsmötet, detta gäller ej för vice ordförande, vice kassör samt vice sekreterare vilka väljs fram till nästa halvårsmöte. Ordinarie ledamöter tillsätts vid årsmötet.
Samtliga avgående styrelseledamöter bör finnas till hands för rådgivning till dess att de avslutat sina studier.
Styrelsen skall bestå av:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Vice sekreterare
 • Kassör
 • Vice kassör
 • Representant i program- och utbildningsnämnd
 • Representant i studiesociala rådet, vilken tillika är skyddsombud.
 • 3 övriga ledamöter

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§13. Styrelsens sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelsen av ordföranden eller då halva styrelsen finner det erforderligt. Kallelsen skall vara ledamöterna tillhanda senast tre dagar innan sammanträdesdag.

§14. Utskott

För att underhålla kårens aktiviteter och brukanderätter utses inom kåren funktionärer, så kallade ”mästare”, vilka organiseras i olika utskott. Antalet mästare, vilket utskott de tillhör och deras respektive ansvarsområden beslutas om på årsmötet. De utskott som är i behov av en budget utformar denna i samråd med kårens kassör. Budget beslutas sedan av styrelsen. Utgifter som går utanför utskottens beslutade budget kräver godkännande av styrelsen.

§15. Firmatecknare

Kårens ordförande och kassör skall efter årsmötet tillsammans eller var och en för sig teckna firma för kåren.

§16. Motion

Rätten att lämna in motion ges aktiv medlem.
Inlämnad motion skall behandlas på nästkommande kårmöte.
Senast 14 dagar innan kårmöte skall motion vara styrelsen skriftligt tillhanda.

§17 Kårmöte

Kårmötet är kårens högsta beslutande organ. Ordinarie kårmöten benämns årsmöte och halvårsmöte. Årsmötet skall äga rum senast den 28:e februari och halvårsmötet senast den 30:e september.
Styrelsen skall kalla medlemmarna till kårmöte. Kallelse skall ges ut via mejl samt anslag på kårens anslagstavla till kårmöten senast två veckor innan mötesdagen.
Dokument och bilagor inför kårmöten skall tillhandahållas medlemmar senast en vecka innan kårmötet. Styrelsen är skyldig att kalla till extra kårmöte om en revisor eller minst 1/5 av kårens röstberättigade medlemmar begärt det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för kåren eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.
Beslut vid kårmöten fattas med enkel majoritet om inte annat är stadgat.
Under kårmöten har endast aktiva medlemmar rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Omröstning på kårmöte sker öppet om ej annat begärs, och där ej annat i dessa stadgar föreskrivs.
För justering och eventuell rösträkning väljs en justerare jämte ordföranden.
Vid kårmötet skall minst följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 7. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§18. Årsmöte

Årsmötet fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet samt väljer ny styrelse.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter och depositionsavgift.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 11. Val av: Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Vice kassör, Sekreterare, Vice sekreterare, Representant i program- och utbildningsnämnd, Representant i studiesociala rådet, vilken tillika är skyddsombud. 3 övriga ledamöter 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid fram till och med nästa årsmöte i detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 3 ledamöter i valberedningen för en tid fram till och med nästa årsmöte, av vilka en ska utses till sammankallande ledamot.
 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Val av styrelse och funktionärer vid årsmöte och halvårsmöte skall utan dröjsmål meddelas Skogsmästarskolans Prefekt och SLUSS

§19. Halvårsmöte

Halvårsmötet skall minst innehålla punkt 1 till 7 som listas i §17.
Halvårsmötet skall även välja vice-styrelseledamöter samt vice-funktionärer i utskotten, på förslag av valberedningen. Dessa väljs för perioden fram till årsmötet.

§20. Bokslut

Bokslut i kårens räkenskaper presenteras i samband med årsmötet. Vid halvårsmötet redovisas kårens ekonomiska situation. Räkenskapsåret är lika med kalenderår.

§21. Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall 2 revisorer och 1 suppleant utses. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöten. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§22. Medlemmars skyldigheter

Alla kårmedlemmar bör arbeta för studentkårens goda ekonomi och allas trevnad.
Medlem åligger:

 • Att känna till stadgarna, kårens beslut samt styrelsens anvisningar.
 • Att punktligt betala medlemsavgift samt sina fakturor till kåren.
 • Att väl vårda kårens tillhörigheter.

§23. Valberedning

Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande ledamot eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Senast två veckor före halvårsmötet respektive årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§24. Ärenden

Ärenden som berör kåren, förberedes och behandlas av styrelsen, som har rätt att fatta beslut om detta.
I brådskande fall får ordföranden i styrelsen besluta att ärenden skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Omröstning på kårmöte eller styrelse sker öppet om ej annat begärs, och där ej annat i dessa stadgar föreskrivs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning kan ej ske via ombud.

§25. Protokoll

Vid sammanträde med kårmötet eller styrelsen skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Justerat protokoll från kårmöte och styrelsemöte skall senast två veckor efter mötet anslås på kårens anslagstavla samt göras tillgänglig i digital form för kårens medlemmar.

§26. Stadgeändringar

För ändring i eller tillägg i dessa stadgar krävs beslut vid två stycken på varandra följande kårmöten, varav ett skall vara halvårsmöte eller årsmöte. Vid sådant beslut skall minst 3/4 av de röstande vara för ändrings- eller tilläggsförslaget.
Stadgeändringar som strider mot Högskolelagen (1992:1434) kan enligt Studentkårsförordningen (2009:769) innebära att SLU återkallar beslut om kårens ställning som studentkår. Stadgeändringar som berör bestämmelserna i SLUSS är giltiga först sedan de fastslagits på SLUSS årsmöte.

§27. Överklagande

Kårmötets beslut kan överklagas till extrainsatt kårmöte om det begärs enligt §17. För att överklaga tidigare fattade beslut krävs 3/4 majoritet i röstningen.

§28. Skogsmästarkavajen

Skogsmästarkavajen skall ha oförändrat snitt tills dess att kårmötet beslutar annat. Beslut om ändring av snitt fattas på samma sätt som stadgeändring.

§29. Kårens upphörande

Beslut om kårens upphörande måste tas vid två, efter varandra följande kårmöten, varav ett måste vara ett årsmöte och där beslutet fattas med 3/4 majoritet för att det skall vara giltigt. Vid ett eventuellt upphörande ska beslut fattas om hur kårens tillgångar skall fördelas. I första hand ska tillgångarna främja framtida liknande verksamhet inom skoglig utbildning.

§30. Inspektor

Inspektor, som bör vara anställd vid SLU, har till uppgift att ägna
uppmärksamhet åt kåren, stödja dess verksamhet samt arbeta för kontinuitet. Inspektors mandatperiod är 5 år. Mandatperioden löper från den 1/7 det år val skett. Inspektor väljs på årsmötet den vårtermin tidigare mandatperiod går ut.

Inspektor får väljas om. Är inspektor för längre tid hindrad att utföra sitt inspektorskap må kårmötet välja en ställföreträdande inspektor. Ställföreträdande inspektor skall utföra inspektors uppgifter intill dess inspektors förhinder har upphört, då ställföreträdande inspektors mandat upphör utan särskilt beslut.