Jakt på Skogsmästarskolan

Ett viktigt fritidsintresse för många av studenterna på Skogsmästarskolan är jakten. Skolan arrenderar två olika skiften av Sveaskog: Lerkulan och Kärrgeten. Tillsammans utgör de en yta på 1625 hektar. De två skiftena är belägna väster om samhället och ligger bara ett par kilometer från Skogsmästarskolans herrgård. Jaktmarkens karaktär är typisk för området och består enbart av skog. Vägnätet i området är bra, således är det lätt att ta sig till och från jakten. För att få jaga är det sedvanliga krav som gäller, vilket är jägarexamen och statligt jaktkort. Man måste även vara medlem i Skogsmästarskolans studentkår för att få jaga. Att vara försäkrad när man jagar på skolans mark rekommenderas.

Samtliga jaktdeltagare skall uppfylla de krav som Sveaskog ställer. Mer information:

https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/foretagsinformation/sveaskogs-riktilinjer-for-viltforvaltning-och-jakt.pdf

Eftersom jakten är en viktig del av mångas fritid på Skogsmästarskolan, så håller kåren även med andra viktiga faciliteter för jakten såsom hundgårdar, lerduvekastare, älgdragare och ett viltslakteri.

Viltet

Jaktbart vilt på markerna är framförallt älg och småvilt. Lerkulan och Kärrgeten är intressanta områden för både småviltsjakt och älgjakt. Vildsvinen håller på att etablera sig i området. Områdena lämpar sig även väl för bäverjakt. På markerna finns varg, detta skall tas i beaktning när jakt pågår.

 Enskild jakt och gemensamhetsjakt

Jakten på skolans områden bedrivs på två sätt. Antingen enskild jakt där jägaren eller jägarna ger sig ut på egen hand i skogen, eller som gemensamhetsjakt som anordnas av jaktmästeriet. Om man är intresserad av att jaga på marken har man skyldigheten att kontrollera av säkerhetsskäl att man har koll på eventuella andra jägare i området.

För jakt i egen regi bör anmälan ske tidigast dagen innan jakten påbörjas och senast direkt innan man beger sig ut. Anmälan sker på skolans anslagstavla för jakt och ska innefatta vem jaktledaren är, dennes telefonnummer, vilket område man bokar samt vilket vilt man ämnar jaga. Detta för att öka säkerheten och för att öppna upp för möjligheten att fler jägare ansluter sig till jakten.

Jaktmästeriet anordnar, som ovan nämnt, gemensamhetsjakter på älg. Den största gemensamhetsjakten sker enligt tradition i samband med den årliga jaktfesten. Gemensamhetsjakterna bedrivs vanligen med folkdrev eller med löshund.

Hundgårdar

Studentkåren tillhandahåller 14 hundgårdar i två olika storlekar, de stora är ca 25 kvadratmeter och de mindre är ca 12,5 kvadratmeter. I hundgårdarna finns hundkojor med tak som passar även stora hundar. Hundgårdarna får man hyra av skogsmästarskolans kår. Då många studenter på skolan har hund finns det ett begränsat antal platser. Det är därför att rekommendera att ställa sig i kö till en hundgård i god tid. Vid anmälan skall man ange namn, klass och om man skall ha en stor eller liten hundgård. Hunden skall vara grundvaccinerad samt även mot kennelhosta, detta skall intygas för den hundgårdsansvarige.

Viltslakteriet

Slakteriet ligger i anslutning till herrgården och ligger i den västra strömflygeln. Slakteriet ligger i anslutning till herrgården och ligger i den västra strömflygeln. Det är viktigt att alla gör rent efter sig för att hålla utrymmet fräscht och hygieniskt. Nyckeln till slakteriet finns i ansvariges postfack.

Jaktmästare

Det finns alltid tre jaktmästare i kåren. De ansvarar för kontakten med markägare, registrering av jägare, avskjutningsrapportering, hundgårdar, viltvården samt anordnar jakter på skolans marker och erbjuder övningsskytte.

Kontakt: sms_jakt@stud.slu.se

Jaktmästare säsongen 2024/2025 är:

Hampus Larsson (Jaktledare), Adrian Nilsson (Slakteriansvarig), Elias Axforss (Hundgårdsansvarig)